C&B Officer
TUC RAIL
Brussel, Bélgica
2 dagen geleden

La version française se trouve ci-dessous.

De context

Als project- en ingenieursbureau voor spoorweginfrastructuurprojecten werkt TUC RAIL actief mee aan de mobiliteit van morgen.

Onlangs heeft TUC RAIL een van haar meest ingrijpende transformaties in haar 25-jarige geschiedenis beleefd. Sinds oktober opereren we vanuit een pure projectstructuur gebaseerd op projectteams en Competence Centers.

HR speelt in dit traject een cruciale rol in het ondersteunen van de organisatie in het realiseren van deze change enerzijds, maar ook in het uitbouwen van een HR-

organisatie op maat van deze nieuwe structuur. Daarom zoeken we vandaag versterking voor ons HR TEAM.

Jouw verantwoordelijkheden

Als C&B Officer ben je een van de sterkhouders binnen het team dat verantwoordelijk is voor het loon en het contractuele beheer van onze medewerkers.

 • Je past de verschillende C&B processen toe zoals payroll, je ziet toe op de toepassing van de cao’s en de naleving van het arbeidsreglement, je geeft de nodige ondersteuning bij buitenlandse detachering, enz.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van onderwerpen gerelateerd aan sociale relaties (o.a. met de ondernemingsraad, het CPBW, sociale verkiezingen)
 • Je leeft de sociale wetgeving na met betrekking tot de administratieve formaliteiten en de betalingen in het kader van de loonpolitiek
 • Je houdt de identiteits- en salarisgegevens in de payroll tools bij en zorgt ervoor dat de processen en policy’s geformaliseerd worden door processen en interfaces in de tools
 • Communicatie is centraal bij HR-activiteiten. Je werkt dan ook actief mee aan een efficiënte en regelmatige communicatie via de verschillende kanalen over de activiteiten, veranderingen, processen inzake C&B-activiteiten
 • Als HR-medewerker ben je beschikbaar voor de medewerkers voor ad hoc-vragen, werk je mee aan projecten en ondersteun je de administratieve follow-
 • up en afhandeling van de dossiers

 • Je ondersteunt je collega’s bij het administratieve beheer en de opvolging van de verzekeringen
 • Je neemt het initiatief voor verbeterprojecten en werkt actief mee aan projecten van HR-collega’s (tools, processen, )
 • Je zorgt voor een nauwkeurige, foutloze en kwalitatieve rapportering aan de hand van statistieken (KPI’s), grafieken, presentaties en nota’s zodat het Management steeds op basis van de juiste gegevens beslissingen kan nemen en strategieën kan uitwerken.
 • Naar welk profiel zijn we op zoek?

 • Bachelor in de HR of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt ervaring in Compensation & Benefits en in sociale relaties
 • Je bent vertrouwd met sociale wetgeving
 • Je bent communicatief en hebt uitstekende interpersoonlijke vaardigheden
 • Je bent sterk in MS Office en een expert met tools inzake payroll, rapportering, personeelsdata, enz.
 • Continue verbeteren, passie delen en verantwoordelijkheid nemen zijn slechts enkele voorbeelden van waarden
 • Je bent tweetalig NL / FR.
 • Slagzinnen

  Autonomie initiatief partnership communicatie kwaliteit - erkenning

  Wat bieden wij jou?

  Bij TUC RAIL werk je voor de boeiende en groeiende wereld van de spoorwegen.

  Je bevindt je in een open en communicatieve omgeving waar autonomie wordt gestimuleerd en waar je in een collegiale sfeer kunt werken.

  Dit alles aangevuld met een vast contract, een aantrekkelijk salaris, een bonus op basis van je jaarlijkse prestaties, groeps-

  en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een carrièreplan met technische en niet-technische opleidingen, twintig verlofdagen en dertien compensatieverlofdagen (bij voltijds uurrooster), voordelige tarieven voor de verplaatsingen met de trein, vers fruit elke maandag, enz.

  Heb je interesse of wil je gewoon meer informatie? Neem contact met ons op ... (Hélène Herwats : 02 / 432 74 70).

  Le contexte

  En tant que bureau d’ingénierie chargé de projets d’infrastructure ferroviaire, TUC RAIL collabore activement à la mobilité de demain.

  Récemment, TUC RAIL s'est lancée dans l’une des transformations les plus importantes de ses 25 années d’existence. Depuis début octobre, nous travaillons via une structure de projet pure basée sur des équipes de projet et des Centres de Compétence.

  Au cours de ce trajet, l’équipe RH joue un rôle crucial dans le soutien de l’organisation lors de la réalisation de ce change, ainsi que dans le développement d’une organisation RH sur mesure de cette nouvelle structure.

  C’est pourquoi nous cherchons à renforcer notre équipe RH.

  Les responsabilités qui vous incombent

  En tant que C&B Officer , vous êtes l’un des éléments moteurs de l’équipe responsable du salaire et de la gestion contractuelle de nos collaborateurs.

 • Vous appliquez les différents processus C&B tels que le payroll, vous veillez à l’application des CCT, au respect du règlement de travail, vous donnez le soutien nécessaire lors des détachements à l’étranger, etc.
 • Vous êtes responsable du suivi des matières en lien avec les relations sociales (entre autres, relations avec le Conseil d’Entreprise, le CPPT, les élections sociales)
 • Vous respectez la législation sociale relative aux formalités administratives et aux paiements dans le cadre de la politique salariale
 • Vous tenez à jour les données d’identité et salariales dans les outils payroll et vous veillez à ce que les processus et policies soient formalisés par des processus et des interfaces dans les outils
 • La communication est cruciale lors des activités RH. Dès lors, vous collaborez activement à une communication efficace et régulière via les différents canaux sur les activités, changements, processus en matière d’activités C&B
 • En tant que collaborateur RH, vous êtes disponible pour toute question ad hoc des collaborateurs, vous collaborez aux projets et vous soutenez le suivi et le traitement administratifs des dossiers
 • Vous soutenez vos collègues dans la gestion administrative et le suivi des assurances
 • Vous initiez des projets d’amélioration et collaborez activement aux projets d’autres collègues RH (outils, processus, )
 • Vous assurez un reporting précis, correct et de qualité à l’aide de statistiques (KPI), graphiques, présentations et notes afin que le Management puisse toujours prendre des décisions et élaborer des stratégies sur base de données correctes.
 • Le profil que nous recherchons

 • Bachelor en RH ou équivalent par expérience
 • Vous avez de l’expérience en Compensation & Benefits et en relations sociales
 • Vous connaissez bien la législation sociale
 • Vous êtes communicatif(-ve) et avez d’excellentes capacités relationnelles
 • Vous êtes expert dans les outils MS Office et de payroll, dans la gestion de reporting et dedonnées du personnel, etc.
 • Vous adhérez à nos valeurs, entre autres s’améliorer continuellement, partager sa passion ou prendre ses responsabilités
 • Vous êtes bilingue FR / NL.
 • Attitudes / mots clés

  Autonomie initiative partenariat communication qualité reconnaissance

  Ce que nous vous offrons

  Chez Tuc Rail, vous travaillez pour le monde des chemins de fer, secteur passionnant et en pleine croissance.

  Vous vous retrouvez dans un environnement ouvert et communicatif où l’autonomie est stimulée et où vous pouvez travailler dans une atmosphère collégiale.

  Le tout complété par un contrat à durée indéterminée, un salaire attrayant, un bonus basé sur vos performances annuelles, une assurance groupe et hospitalisation, des chèques-

  repas, un plan de carrière avec formation technique et non technique, 20 jours de congé et 13 jours de rémunération (avec horaire à temps plein), des tarifs préférentiels pour vos déplacements en train, des fruits frais chaque lundi, etc.

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier