Medewerker textielverzorging
Land van Horne Foundation
Ser­vi­ce­cen­trum (was­se­rij)
3 dagen geleden

Wist je dat het was goed van de be wo ners van on ze zorglo ca ties ge was sen wordt in de twee de stoom lo ze was se rij ter we reld?

Een was se rij die ener gie vrien de lijk is en waar men sen wer ken die be trok ken zijn en kwa li teit le ve ren.

Sinds maart 2009 be schikt de Stich ting Land van Hor ne over een ei gen was se rij. De was se rij ver zorgt de was voor al le zorglo ca ties van de stich ting en ook voor de be wo ners.

Al les ver loopt vol le dig ge au to ma ti seerd en we wer ken met gro te ma chi nes.

Wat de func tie in houdt

Als me de wer ker was se rij ben je sa men met an de re col le ga's ver ant woor de lijk voor het ver wer ken van het was goed / lin nen goed, strij ken / sto men, en het uit sor te ren van de was.

De ze werk zaam he den wor den ver deeld over ver schil len de werk plek ken in de was se rij. De ze func tie is voor de "scho ne"kant, het ver wer ken van scho ne kle ding en plat goed.

Te vens ver richt je on der houds- en schoon maak werk zaam he den en draag je zorg voor het bij hou den van de voor raad lin nen goed.

Wat wij vra gen

Als me de wer ker was se rij :

 • Ben je tact vol en hulp vaar dig.
 • Je legt ge mak ke lijk con tact en bent in staat om in team ver band te wer ken.
 • Je hebt ge voel voor hy gi ë ne en or de lijk heid.
 • Je hebt ken nis van de voor ko men de weef sel soor ten, hun was be han de lings me tho den en voor ko men de na be wer kin gen is een pré.
 • Je bent flexi bel.
 • Je hebt er va ring met lo pen de band werk. Dit is ze ker een pré.
 • Wat wij jou bie den

  Je krijgt een over een komst aan ge bo den voor be paal de tijd, met in ten tie om dit bij ge ble ken ge schikt heid om te zet ten naar een on be paal de tijd con tract.

  In ter ne kan di da ten met een con tract voor on be paal de tijd be hou den hun con tract voor on be paal de tijd.

  De ar beids duur be draagt 36 uur ge mid deld per week. De werk tij den zijn van maan dag tot en met don der dag van 8.00 tot 16 : 30 uur en op vrij dag van 8 : 00 tot 12 : 00 uur.

  Het sa la ris wordt ont leend aan FWG func tie groep 15 van het FWG 3.0 sys teem. Met een mi ni maal bru to uur loon van €10,85 tot een maxi mum van €14,52 (af han ke lijk van er va ring in de func tie).

  De ar beids voor waar den zijn vast ge steld con form de CAO Ver pleeg-, Ver zor gings hui zen en Thuis zorg.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier