Artistiek coördinator Master Dans
Artesis Plantijn University College
Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
5 dagen geleden

Details

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

Als artistiek coördinator ben je verantwoordelijk voor de artistieke en pedagogische invulling en coördinatie van de masteropleiding dans van het Koninklijk Conservatorium.

Je werkt nauw samen met de artistieke coördinatie van de bacheloropleiding dans, het opleidingshoofd podiumkunsten, curatoren en (gast)docenten van de masteropleiding dans.

Indien mogelijk en opportuun kan je opdracht gecombineerd worden met een onderwijs- en / of onderzoeksopdracht aan het conservatorium.

De tweetalige masteropleiding dans / dance start in het voorjaar van 2020. De artistiek-pedagogische focus, opgebouwd rond de domeinen 'embodiment', 'artistieke praktijk' en 'onderzoek', werden vastgelegd in een 'Toets Nieuwe Opleiding', goedgekeurd door de Nederlands-

Vlaamse accreditatieorganisatie (https : / / ap-arts.be / news / master-dans).

Je werkt, binnen de krijtlijnen van deze 'Toets Nieuwe Opleiding' en de financiële en organisatorische randvoorwaarden van de School of Arts, aan de voorbereiding en realisatie van de masteropleiding.

Daarbij ben je verantwoordelijk voor :

 • de verdere concretisering en planning van het opleidingsprogramma;
 • de samenstelling van een team van curatoren, dat de thematische en inhoudelijk insteek voor de modules van de masteropleiding aanlevert;
 • de samenstelling van het docententeam, waaronder zowel titularissen, die voor de nodige continuïteit in het programma zorgen, als gastdocenten, die omwille van hun specifieke ervaring of expertise worden aangetrokken;
 • de communicatie naar zowel het professionele veld als kandidaat-studenten;
 • de voorbereiding en realisatie van de toelatingsproef voor de master dans;
 • de samenstelling van voorbereidings- en schakelprogramma's van kandidaat-studenten in overleg met het opleidingshoofd;
 • de verdere afstemming met het voorbereidings- en schakelprogramma en de educatieve master dans, die eveneens in huis wordt aangeboden (voorzien vanaf 2019-20).

  Je neemt de dagelijkse artistiek-pedagogische coördinatie van de opleiding waar en fungeert als aanspreekpunt voor studenten, docenten en externen.

  Je organiseert en neemt deel aan overleg binnen de opleiding en het conservatorium. Je legt contacten met het veld en vertegenwoordigt de opleiding in externe overlegorganen.

  Op basis van evaluatieresultaten en in overleg met de betrokkenen stuur je bij waar nodig.

  Description

  As a member of the teaching staff, you will be engaged to provide and support education, research, the development of activities in a wider societal context and in administrative, organizing and coordinating tasks.

  As an artistic coordinator, you are responsible for the artistic and educational vision and coordination of the programme of the master dance at the Royal Conservatoire.

  You work closely with the artistic direction and coordination of the bachelor's programme in dance, the head of performing arts, curators and (guest) teachers of the master's programme.

  If relevant, your assignment can be combined with a teaching and / or research assignment at the conservatoire.

  The bilingual master's programme in dans / dance will start in February 2020. The artistic-pedagogical focus, built around the domains 'embodiment', 'artistic practice' and 'research', was described in the application for a new programme and was positively assessed by the Dutch-

  Flemish accreditation organization (https : / / ap-arts.be / en / news / master-dance).You will work on the preparation and realisation of the Master's programme within the boundaries of the application and the financial and organizational conditions of the School of Arts.

  You are responsible for :

  the further realisation and planning of the programme

  the composition of a team of curators, which provides the thematic and substantive approach for the modules of the master's programme

  the composition of the teaching team, including both lecturers, who provide the necessary continuity in the program, and guest lecturers, who are attracted because of their specific experience or expertise

  communication to both the professional field and prospective students

  the preparation and realisation of the application and audition for the master dance

  in consultation with the head of performing arts; the composition of the premaster and preparatory programme for candidate-students

  further aligning with the premaster and preparatory programme and the educational master's dance, which is also offered on the campus (planned from 2019-20).

  You realise the daily artistic-pedagogical coordination of the programme and act as a contact for students, lecturers and external parties.

  You organize and participate in meetings within the programme and at the conservatoire. You establish contacts with the field and represent the programme in external meetings.

  Based on evaluation results and in consultation with the parties involved, you make the necessary adjustments to the programme.

 • Je bent in het bezit van een Bachelor of masterdiploma, bij voorkeur in de podiumkunsten / dans.
 • Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en / of in het werkveld.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.
 • Je hebt ervaring binnen het Hoger onderwijs en bent vertrouwd met het internationale professionele en onderwijsveld met betrekking tot de podiumkunsten / dans.

  Je hebt bij voorkeur ervaring met domein-overschrijdend werken zowel in als buiten de kunsten.

  Je hebt inzicht in de werking van een School of Arts en je toont openheid voor een internationale en kunstzinnige context.

  Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

  Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie.

  Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen.

  Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

  Je bent een enthousiaste medewerker.

  Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

  Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

  Je werkt planmatig en resultaatgericht.

  Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Engels.

  Profile

  You are holder of a Bachelor or Master, preferably in performing arts / dance.

  You have (preferably) at least 5 years of experience in (higher) education and / or in the professional field.

  You are preferably holder of a certificate of pedagogical competence.

  You have experience in Higher Education and are familiar with the international professional and educational field with regard to the performing arts / dance.

  You preferably have experience with cross-domain work both in and outside the arts.

  You have insight into the functioning of a School of Arts and demonstrate openness to an international and artistic context.

  You can organize an education of high quality by efficiently shaping the learning objectives, the learning process and the assessment.

  You use contemporary information and communication technologies.

  You are reflective and critical of your own actions and you are prepared to professionalize yourself.

  You have strong communication skills.

  You are an enthusiastic employee.

  You know how to stimulate and motivate a diverse student audience.

  You can work independently and in a team and take care of external relations.

  You work systematically and result-oriented.

  You have a good knowledge of Dutch and English.

  Wijze van solliciteren

  Tot en met 18-12-2018kan je uitsluitend via http : / / vacatures.ap.be / kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

  Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

  Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en / of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

  Selectieprocedure

  De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-

  interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

  Indiensttreding

  De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

  Je wordt als contractuele gastprofessor (zonder barema) tewerkgesteld voor 30% m.i.v. 15 / 01 / 2019 of aansluitend tot en met 31 / 12 / 2019.

  Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

  Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

  Je ontvangt een brutoloon van 1051 € per maand.

  Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos.

  Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

  Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro / km.

  Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

  Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

  Terms of employment

  You can find the terms of employment in the Dutch text. For questions concerning this topic, please contact Stuer Liese (03 800 01 60), liese.

  stuer ap.be or the personnel department (03 220 58 29), hrm ap.be.

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier