Jurist (m/v/x)
Selor
Brussel, Belgium
2 dagen geleden

Jobinhoud

FOD Financiën is op zoek naar juristen voor haar verschillende algemene administraties en stafdiensten. Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met het publiek.

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel of bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel.

De buitendiensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zijn onderverdeeld in drie administraties : Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO).

In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen je administratie. Je krijgt hierbij de nodige interne opleidingen om op kruissnelheid te komen.

In functie van je evolutie en kennis stroom je daarna door naar een dienst Controle of Expertise . Wanneer je ingewerkt bent, bestaat je job onder andere uit de onderstaande taken :

Dienst Expertise

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers.
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken.
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied op.
 • Dienst Controle

 • Je controleert de belastingaangiften, boekhouding en nodige bewijsstukken die de belastingplichtigen of hun vertegenwoordiger hebben ingediend.
 • Je doet controlebezoeken in de professionele of privévestigingen van belastingplichtigen en je doet er de nodige vaststellingen.
 • Je stelt de berichten van wijziging, processen-verbaal en kennisgevingen van aanslag van ambtswege op en je controleert de gegeven antwoorden.
 • Je verbetert de werkelijke fouten in de belastingaangifte.
 • Je beantwoordt op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten en je geeft hen de gewenste informatie.
 • Binnen de centrale dienst Operationele Expertise en Ondersteuning voorzie je specifieke juridische expertise en kunnen onderstaande activiteiten tot je takenpakket behoren :

 • Je stelt commentaar op bij wettelijke bepalingen en je antwoordt op principekwesties.
 • Je antwoordt op individuele vragen van belastingplichtigen, fiscalisten, boekhouders en collega’s.
 • Je geeft advies over wetsontwerpen.
 • Je stelt antwoorden op parlementaire vragen voor aan de Minister.
 • Je volgt de rechtspraak op.
 • Je neemt als expert deel aan de uitwerking van projecten.
 • Je vertegenwoordigt de dienst bij vergaderingen met andere administraties en externe partners.
 • Meer info over de jobinhoud?

  Anja Briers Centrumdirecteur KMO Mechelen

  Contactpersoon buitendiensten

  Tel. : 0257 / 947 98

  E-mail : anja.briers minfin.fed.be

  Silvia Hutsebaut - Operationele Expertise en Ondersteuning

  Contactpersoon centrale diensten

  Tel. : 0257 / 787 78

  E-mail : silvia.hutsebaut minfin.fed.be

  Binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering kan je tewerkgesteld worden bij een Juridische dienst of bij een team Invordering .

  Invordering is een combinatie van fiscaal recht, burgerlijk recht en procesrecht.

  Bij een Juridische dienst zal je takenpakket er als jurist als volgt uitzien :

 • Je behandelt de administratieve geschillenprocedures en stelt een gemotiveerde voorstel tot beslissing op (bv. vrijstelling van nalatigheidsinteresten, toekennen van het onbeperkt uitstel van de invordering, toekennen van een afbetalingsplan in het kader van een administratieve schuldenregeling).
 • Je bereidt het dossier voor ter attentie van de departementsadvocaat in geval van een rechtsgeschil en ontwikkelt juridische argumenten (in samenwerking met de advocaat die belast is met het dossier).
 • Je verdedigt de belangen van de administratie in collectieve procedures (collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie, faillissement, vereffening).
 • Je vertegenwoordigt de administratie voor de Ondernemingsrechtbank in procedures van gerechtelijke reorganisatie.
 • Je verstrekt een duidelijk juridisch advies over verschillende aspecten van het recht op vraag van verschillende actoren (dossierbeheerders, management, teams invordering, teams inning, enz.).
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wetgeving, de rechtspraak en de relevante rechtsleer en verwerkt ze in je adviezen, conclusies of memories.
 • Indien je bij een team Invordering tewerkgesteld wordt, zorg je ervoor dat niet-spontaan betaalde schulden toch betaald worden.

  Je zal volgende taken uitvoeren :

 • Je zoekt naar de verschillende invorderingsmogelijkheden : welke inkomsten heeft de burger / onderneming (loon, huurinkomsten, betalingen van klanten, ) ?
 • Heeft hij onroerend goed ? Heeft hij financiële rekeningen? Je doet deze solvabiliteitsanalyse in de diverse interne en externe databases.

 • Je kiest de de juiste invorderingsactie. Hiervoor baseer je je o.a. op datamining-modellen ontwikkeld door onze Administratie.
 • Je volgt de dossiers op : wanneer een actie geen resultaat heeft, zoek je verder naar andere mogelijkheden. Eventueel vraag je advies aan de juridische dienst.
 • Je beantwoordt vragen van schuldenaars per telefoon, mail of tijdens een onderhoud. In overleg zoek je een oplossing voor eventuele betalingsproblemen : een afbetalingsplan toekennen, een voorstel opmaken voor de gewestelijk directeur om interesten kwijt te schelden, .
 • Je maakt een verslag op wanneer de schuld niet invorderbaar is.
 • Meer info over de jobinhoud?

  Marc Vanhaute - Adviseur-Generaal

  Tel. : 0257 / 906 92

  E-mail : marc.vanhaute minfin.fed.be

  Binnen de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie zal je tewerkgesteld worden bij een dienst Geschillen .

  Je zal er als jurist volgende taken opnemen :

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers.
 • Je formuleert adviezen (mondeling en schriftelijk) en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je zoekt relevante rechtspraak en rechtsleer op via onder meer juridische databanken en andere voorhanden zijnde informatie met het oog op het onderbouwen van het administratieve standpunt en het weerleggen van het standpunt van de tegenpartij.
 • Je behandelt het juridische gedeelte van de verdediging van de administratie en van de rechtsvorderingen die bij de hoven en rechtbanken moeten worden ingesteld.
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken.
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied.
 • Meer info over de jobinhoud?

  Patrick Cassiman BBI Brussel

  Tel. : 0257 / 695 69

  E-mail : patrick.cassiman minfin.fed.be

  Walter de Coster BBI Antwerpen

  Tel. : 0257 / 912 06

  E-mail : walter.decoster minfin.fed.be

  Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kan je voor de standplaats Brussel tewerkgesteld worden bij het departement Geschillen & Administratieve beroepen of het departement Algemeen Beleid .

  Je zal er als jurist volgende taken opnemen :

 • Je volgt invorderingsdossiers op.
 • Je beheert het invorderingsproces, inclusief de samenwerking met andere lidstaten.
 • Je bereidt beslissingen inzake administratieve beroepen voor.
 • Je behandelt principezaken inzake geschillen.
 • Je staat mee in voor het beheer van de boekhouding B van de Eigen Middelen van de Europese Unie en de schuldendatabank.
 • Je volgt invorderingsdossiers op nationaal en Europees vlak op.
 • Je stelt de verslagen en rapporten op van de diverse contacten met de Europese Commissie.
 • Je volgt materie gebonden vergaderingen op nationaal en Europees vlak op.
 • Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar juristen voor de regionale component Antwerpen en de regionale component Gent van het departement Geschillen .

  Het departement Geschillen staat in voor de afhandeling van overtredingen via een transactie zoals een minnelijke schikking of via strafrechtelijke vervolging, telkens op basis van een concreet dossier opgesteld door één van de andere departementen.

  Je zal er als jurist volgende taken opnemen :

 • Je verzekert de opvolging van de aan jou toegewezen dossiers op.
 • Je verzamelt van alle bewijsstukken in een dossier.
 • Je maakt gemotiveerde nota’s op die de behandeling van het dossier verantwoorden.
 • Je antwoordt op de gestelde vragen van interne en externe klanten die betrokken zijn in een dossier.
 • Je neemt deel aan seminaries.
 • Je informeert je over de evolutie van de wetgeving
 • Meer info over de jobinhoud? (Departement Algemeen Beleid)

  Liesbet Fransen - Adviseur-Generaal

  Tel. : 0257 / 632 19

  E-mail : liesbet.fransen minfin.fed.be

  Meer info over de jobinhoud? (Departement Geschillen)

  Luc Van De Velde - Adviseur-Generaal

  Tel. : 0257 / 644 87

  E-mail : luc.vandeveldepoelman minfin.fed.be

  Als jurist kan je ook aan de slag bij de HR Business Partner Diensten op het niveau van de Voorzitter / Stafdiensten B&B en ICT / AA Thesaurie.

  De Business Partner HR coördineert alle P&O-activiteiten (personeelsplanning, aanwerving, personeelsontwikkeling, administratief statuut, loopbanen, organisatieontwikkeling, kwaliteitssystemen, opvolgings-

  en rapporteringssystemen, veranderingsbeheer, procesaudit of integriteit). De Business Partner HR implementeert P&O-systemen en -

  processen. Dit gebeurt in overleg met de Stafdienst Personeel & Organisatie om het P&O-beleid van de organisatie toe te passen.

  Hier zal je belast wordenmet de volgende taken en opdrachten :

 • Je voert (complexere) administratieve taken uit voor de Business Partner HR of de teamleden.
 • Je verzamelt en filtert informatie en doet deze doorstromen naar de teamleden die deze info kunnen gebruiken voor hun opdrachten / projecten.
 • Je biedt administratieve ondersteuning bij opdrachten / projecten die gezamenlijk door de verschillende teamleden worden uitgevoerd.
 • Je voert deeltaken uit binnen een project.
 • Je verleent advies en ondersteuning bij het voorbereiden en behandelen van dossiers / projecten (bijvoorbeeld dossiers / projecten analyseren).
 • Je verzorgt de opvolging en coördinatie van dossiers en opdrachten (bijvoorbeeld toezicht houden op termijnen, procedures, kwaliteit, ;
 • voorbereiden, onderzoeken, nazien, van dossiers en opdrachten).

 • Je wisselt informatie uit tussen de Stafdienst Personeel en Organisatie en de entiteiten die tot het bevoegdheidsdomein behoren (bijvoorbeeld doorgeven van de behoeftes inzake wervingen en opleidingen).
 • Je inventariseert en analyseert eventuele aandachtspunten of knelpunten m.b.t. P&O-materies waarvan de interne klanten melding maken.
 • Meer info over de jobinhoud?

  Inge De Braekeleer - Business correspondent HR

  Tel. : 04707 / 680 06

  E-mail : inge.debraekeer minfin.fed.be

  Als jurist bij Fedorest lever je op een proactieve en reactieve manier advies met betrekking tot verschillende rechtstakken om de verschillende (interne en externe) actoren te ondersteunen in hun interpretatie van de wetgeving en regelgeving.

  Op deze manier stuur je hun activiteiten en beslissingen.

  Je belangrijkste taken zijn :

 • Je zoekt de nodige informatie op in vakliteratuur of andere bronnen om een correct en gedocumenteerd advies of antwoord te geven op een vraag of probleem.
 • Je levert juridisch advies op vragen die te maken hebben met verschillende aspecten van het recht om te garanderen dat beslissingen in overeenstemming zijn met de wetgeving.
 • Je levert proactief of op aanvraag juridische of reglementaire informatie aan collega’s of het management van Fedorest aan om de aandacht te vestigen op bepaalde aspecten van de regelgeving.
 • Daarbij geef je richtlijnen voor activiteiten of beslissingen van de betrokken actoren.

 • Je blijft continu op de hoogte van ontwikkelingen in de wetgeving en reglementering binnen de relevante domeinen voor Fedorest om op elk moment juiste en snelle adviezen te kunnen leveren.
 • Je neemt deel aan vergaderingen met het management van Fedorest.
 • Je schrijft circulaires, instructies, bekendmakingen en andere teksten.
 • Je beantwoordt juridische vragen.
 • Meer info over de jobinhoud?

  Veronique Verstraete - Fedorest

  Tel. : 0257 / 559 69

  E-mail : veronique.verstraete minfin.fed.be

  Binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie zal je tewerkgesteld worden op de dienst Arbeidsvoorwaarden. Je bent o.a. verantwoordelijk voor volgende taken :

 • Je verschaft een antwoord op vragen en principevraagstukken over de materies die worden behandeld door de dienst Arbeidsvoorwaarden, met andere woorden alle vragen over reglementering wat betreft de arbeidsvoorwaarden, het welzijn, de verloven en afwezigheden, de detacheringen en opdrachten en de arbeidsongevallen.
 • Je behandelt dossiers met advocaten in het kader van arbeidsongevallen, de vragen inzake rechtsbijstand en de dossiers die een juridische kennis vereisen.
 • Je ondersteunt het team door juridisch advies te verlenen op bepaalde nota’s.
 • Je werkt actief samen met de juridische dienst van de stafdienst P&O.
 • Je beantwoordt eventuele parlementaire vragen.
 • Je verzorgt de communicatie en de vergaderingen met vakbonden.
 • Meer info over de jobinhoud?

  Ann Vanderheyden - Arbeidsvoorwaarden P&O

  Tel. : 0257 / 67 457

  E-mail : ann.vanderheyden minfin.fed.be

  Binnen de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole zal je tewerkgesteld worden op de Afdeling Aankopen.

  Je beheert de aanschaf van diensten en / of goederen, binnen en buiten de Administratie om een voorziening qua uitrusting, materiaal of diensten te bereiken overeenkomstig de kwaliteitsnormen en met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

  Je klanten zijn de Administraties en Stafdiensten van de FOD Financiën of zelfs de entiteiten van andere overheidsdiensten.

  Je takenpakket bestaat o.a. uit de volgende activiteiten :

 • Je stelt het administratief gedeelte van de bestekken op.
 • Je maakt alle administratieve documenten betreffende de procedure op, met name de nota’s die als bewijs dienen, de evaluatierapporten, de bestelbonnen, enz.
 • Je verzorgt de publicaties (van offerteaanvragen) die voorzien zijn door de reglementering.
 • Je stelt de gepaste procedure voor in functie van de reglementaire bepalingen en de desbetreffende bedragen / diensten.
 • Je formuleert adviezen in alle stadia van de gunningsprocedure van de overheidsopdracht.
 • In het kader van de onderhandelde procedures, neem je deel aan het overleg en stel je de contracten op met inachtneming van de reglementering, in nauwe samenwerking met de technische diensten.
 • Je werkt mee aan de analyse van de offertes voor wat betreft de administratieve geldigheid van deze offertes.
 • Je maakt een gestandaardiseerde samenvatting van elk contract op, dat de belangrijkste informatie bevat en dat samenvoeging toelaat.
 • Je waakt over een permanent klassement zodat de dossiers die in behandeling zijn of de passieve dossiers onmiddellijk toegankelijk zijn.
 • Je ziet toe op de contracten in samenspraak met de technische’ verantwoordelijken teneinde de contracten aan te passen aan de noden.
 • Je ondersteunt de klant bij het administratief plan op het vlak van formaliteiten met betrekking tot einde, vernieuwing of aanpassing van een contract.
 • Je verzorgt de contacten met, enerzijds, de controle-instellingen teneinde zo vlug mogelijk en duidelijk te antwoorden op elke vraag of aanvraag voor informatie en, anderzijds, met de externe firma’s teneinde de onderhandeling en de opvolging van de contracten toe te laten.
 • Je bezorgt alle bewijsstukken die vereist zijn voor de ondersteuning van dossiers, gerangschikt volgens frequentie aan de Inspectie van Financiën en de controle van de vastleggingen.
 • Je brengt de directie onmiddellijk op de hoogte van elke opmerking of aanmerking die door een controleorgaan geformuleerd wordt en je stelt een gepast antwoord voor of past de gevolgde praktijk aan als deze het onderwerp vormt van kritiek.
 • Je stelt de briefwisseling op in het kader van de procedures, inclusief om alle nodige toelichtingen te geven, met strikte naleving van de gelijke behandeling van de inschrijvers.
 • Je ontvangt de vragen, je beantwoordt ze of stuurt ze naar de bevoegde personen.
 • Je onderhoudt vertrouwensrelaties met de externe firma’s en blijft tegelijkertijd onafhankelijk oordelen.
 • Je volgt de evolutie van de wetgeving en van de rechtspraak op wat betreft overheidsopdrachten om fouten in verband met de gunningsprocedure (die klachten met zich mee kunnen brengen) te vermijden.
 • Meer info over de jobinhoud?

  Bart Vermeersch - Afdeling Aankopen

  Tel. : 0257 / 632 97

  E-mail : bart.vermeersch minfin.fed.be

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier